гухъыринэ


гухъыринэ

щIэт зиIэ, зи кIуэкIэр щабэ гу (щхьэ телъуи, темылъуи)
рессорная подвода, экипаж (линейка, тачанка, карета)

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.